Управителният съвет на СНЦ „Футболен клуб Спартак 1918”, на основание чл. 22, ал. 1 и чл. 23, ал.1 и ал.3 от Устава на СНЦ  „Футболен клуб Спартак 1918”, ЕИК 177051663, СВИКВА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕТО, което да се проведе на 23.03.2023г. (четвъртък) от 18:00ч. в сградата на Юнашки салон, гр. Варна, бул. „Христо Ботев” №1, при следния дневен ред:

  1. Отчет на Управителния съвет за дейността на Сдружението в периода от 30.04.2020г. до 31.12.2022г.;
  2. Изслушване на одирторските доклади и вземане на решение за одобряване на годишните финансови отчети за 2019. 2020 и 2021г.;
  3. Приемане на нови членове на Общото събрание на Сдружението с нестопанска цел „Футболен клуб Спартак 1918”;
  4. Вземане на решение за промени в Устава на Сдружение с нестопанска цел „Футболен клуб Спартак 1918”;
  5. Вземане на решение за освобождаване от длъжност и отговорност на председателя, заместник-председателя и членове на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „Футболен клуб Спартак 1918” за дейността им за периода 30.04.2020г. до 31.12.2022г.;
  6. Избор на председател, заместник-председател и членове на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „Футболен клуб Спартак 1918”;
  7. Избор на председател, заместник-председател и членове на Контролен съвет на Сдружение с нестопанска цел „Футболен клуб Спартак 1918”;
  8. Вземане на решение за определяне на размера на членския внос;
  9. Обсъждане на организационни въпроси.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на членовете на адреса на управление на Сдружението в гр. Варна, ул. „Селиолу” №39, всеки работен ден от 10:00 до 19:00ч., считано от датата на поставяне на поканата – 22.02.2023г.

Регистрацията на членовете на Сдружението, респективно на техните пълномощници, започва един час преди обявения час на събитието, срещу представяне на съответните долументи: лична карта, пълномощно – за упълномощените лица.

При липса на кворум, на основание чл. 26 от Устава на Сдружението, във връзка с ч.27.от ЗЮЛНЦ, заседанието на Общото събрание да се проведе в същия ден, един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.

На основание чл. 23 от Устава на Сдружението уведомяваме всички негови членове, че събранието се свиква по инициатива и възоснова на Решение на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „Футболен клуб Спартак 1918”, отразено в протокол от 22.02.2023г.

Добави коментар

Вашият и-мейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *.

Приемам Privacy Policy